Ary ballary bilen hasaby peseldiň we temperaturany ýokarlandyryň

Milli Awstraliýada gurlan daşky gurşawy bahalandyryş ulgamynyň gözleglerine görä, öýümiziň umumy ýylylygynyň we energiýasynyň 30 göterimi açylmadyk penjirelerden ýitýär.
Galyberse-de, gyş aýlarynda daşarda ýylylygyň syzmagy, temperaturany kadalaşdyrmagy kynlaşdyrýar, şonuň üçin ýyladyşa köp bil baglaýar we netijede energiýa çykdajylarynyň köpelmegine we uglerod aýak yzynyň köpelmegine sebäp bolýar.
Awstraliýalylar bu näbelli döwürlerde mümkin boldugyça pul tygşytlamaga synanyşýarka, yssy howany ýapmak we tölegleri gyş aýlarynda saklamak möhümdir.
Gowy habar, penjire mebellerini, körleri we ýapyklary innowasiýa ulanmak durnukly çözgüt berip biler we penjireleriň işleýşini ýokarlandyryp biler.
Içerki dizaýn hünärmeni we “Luxaflex Window Fashions” markasynyň ilçisi Neale Whitaker: "izolýasiýa otagyň temperaturasyny saklamagyň açarydyr we birnäçe ownuk üýtgeşmeler öýüňiziň energiýasyny tygşytlamaga we arzanladyşlary saklamaga kömek edip biler" -diýdi.
Dokma önümleri, esbaplar we yşyklandyryş arkaly ýylylygyň illuziýasyny döretmek aňsat, ýöne öýlerimizi ýylatmagyň tygşytly we dowamly usullaryny tapmak elbetde möhümdir. "
Penjiräniň örtükleriniň hemmesiniň izolýasiýa däldigini ykrar etmek möhümdir. Gözlegleriň görkezişi ýaly, “Luxaflex” -iň “Duette Architella” ýaly bal ary tehnologiýasy körlerini öýüňize goşmak, energiýa tölegleriňizi azaltmaga kömek edip biler, sebäbi goşmaça ýyladyş zerurlygyny peseltmek üçin temperaturany peseldip, jaýyň içinde ýylylyk saklanýar.
Kölegäniň özboluşly dizaýnynda, dört sany mata gatlagyny we üç sany izolýasiýa jübüsini döredýän bal ary öýjüginiň gurluşygynda bal ary bar.
Öýjükli körler diýlip atlandyrylýan “Veneta Blinds” bal arylary, özboluşly öýjük gurluşy sebäpli täsirli izolýasiýa peýdalaryny üpjün edýär.
Ary şekilli öýjükler howa jübüsini döredýär, öýjüginiň içine howany ýapýar we içinden we daşyndan päsgelçilik döredýär.

sxnew3

Ary balynyň körleri, sesiň peselmegi ýaly beýleki uly peýdalary hem üpjün edýär. Bu köp adamly köçedäki jaýlar ýa-da şowhunly goňşulary, gujurly çagalary ýa-da gaty pollary bolanlar üçin ajaýyp.
Penjiräňizdäki mebelleriň öýüňizdäki temperatura gözegçiligini gowulaşdyrýandygyny we şonuň üçin energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrýandygyny kesgitläniňizden soň, estetikany tamamlamak üçin dizaýn täsirleri goşulyp bilner.
Whitaker: "Gyş, Awstraliýada ýaşaýan ýeriňize baglylykda dürli zatlary aňladýar, ýöne umuman aýdanyňda, gyş üçin bir otagy rahatlamak, içerki dizaýna meňzeýär" -diýdi.

Halylar, ýassyklar, zyňmaklar we ýorganlar ýaly ýumşak mebelleriň üsti bilen ýylylyk we reňk gatlaklaryny goşmak, bir otaga gysyş duýgusyny goşar. "
Plitkalar we gaty agaç pollar ýaly gaty we ýalaňaç pollar öýüňizi gyşda has sowuk duýup biler we ýyly bolmak üçin zerur ýyladyş mukdaryny artdyryp biler.
Haly dakmak elmydama mümkin bolmaýandygy sebäpli, ownuk zatlar pol tagtalaryny we plitkalaryny aňsatlyk bilen örtüp bilýän uly halylar ýaly uly üýtgeşiklik döredip biler.
Iň esasy zat, ýyladyş enjamlaryny açmak üçin ýaryşdan ozal jorap geýmek we goşmaça bökmek, haly dokamak we gyzgyn suw çüýşesini doldurmak ýa-da ýylylyk paketini gyzdyrmak ýaly ilki bilen ýyly saklamagyň adaty usullaryny synap görüň.

sxnew

Iş wagty: Noýabr-01-2021

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05