Penjiräniň körleri bilen simsiz gitmek çaganyň ömrüni halas edip biler

Şenbe, 2021-nji ýylyň 9-njy oktýabry (Saglyk güni habarlary) - Körler we penjire örtükleri zyýansyz ýaly bolup biler, emma simler ýaş çagalar we bäbekler üçin ölüm howply bolup biler.
Çagalaryň bu simlere goşulmazlygy üçin iň oňat usul, körleriňizi simsiz wersiýalar bilen çalyşmakdyr, Sarp ediji önümleriniň howpsuzlygy toparyna (CPSC) maslahat berýär.
CPSC-iň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Robert Adler komissiýanyň habarnamasynda "Çagalar penjireleriň, kölegeleriň, ýorgan-düşekleriň we beýleki penjireleriň simlerinden bogup öldürdiler, bu diňe sähelçe wagtyň içinde bolup biler" -diýdi. "Childrenaş çagalar bar bolan iň ygtybarly zat, simsiz gitmek".
Düwürtik bir minutdanam az wagtyň içinde bolup biler we dymýar, şonuň üçin ýakyn bolsaňyzam bolup geçýändigini bilmezligiňiz mümkin.
CPSC-iň habaryna görä, her ýyl 5 we ondan kiçi dokuz çaga penjireleriň kölegelerinde, kölegelerinde, çyzgylarynda we beýleki penjirelerinde bogulmakdan ölýär.
8 ýaşa çenli çagalaryň gatnaşmagynda 200-e golaý goşmaça waka 2009-njy ýylyň ýanwar aýyndan 2020-nji ýylyň dekabry aralygynda penjireden ýapylan simler sebäpli bolup geçdi. Injaralanmalarda boýnuň yzlary, dörtburçluk we beýniniň hemişelik zeperlenmegi bar.
Şnurlary çekmek, üznüksiz aýlaw şnurlary, içki simler ýa-da penjire örtüklerindäki beýleki elýeterli şnurlar ýaş çagalar üçin howply.
Simsiz penjire örtükleri simsiz diýilýär. Esasy bölek satyjylaryň köpüsinde we onlaýn görnüşde elýeterli we arzan görnüşleri öz içine alýar. CPSC çaganyň bolup biljek ähli otaglarynda körleri simler bilen çalyşmagy maslahat berýär.
Şnurlary bar bolan perdeleriňizi çalşyp bilmeýän bolsaňyz, CPSC çekiş şnurlaryny mümkin boldugyça gysga edip aýyrmagy maslahat berýär. Penjiräni ýapýan simleriň hemmesini çagalaryň elinden almaň.
Şeýle hem, içki göteriji şnurlaryň hereketini çäklendirmek üçin şnur duralgalarynyň dogry gurnalandygyny we sazlanandygyny üpjün edip bilersiňiz. Çukurlar ýa-da pola ýa-da diwara körler üçin üznüksiz aýlaw şnurlary.
Crhli sallançaklary, düşekleri we çaga mebellerini penjireden uzakda saklaň. Olary başga bir diwara geçiriň, CPSC maslahat berýär.
Köp maglumat
Los An Angeleselesdäki çagalar hassahanasy ýaş çagalary we bäbekleri bolan öýler üçin goşmaça howpsuzlyk maslahatlaryny hödürleýär.
GÖRNÜŞ: Sarp ediji önümleriniň howpsuzlygy boýunça komissiýa, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabry
Awtorlyk hukugy © 2021 HealthDay. Allhli hukuklar goralandyr.

sxnew
sxnew2

Iş wagty: 09-2021-nji oktýabr

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05