Global körler we kölegeler bazary 2026-njy ýyla çenli 11,8 milliard dollara ýeter

HABARLAR
Global Senagat Analitikleri, Inc.
27-nji maý 2021, 11:35 ET
SAN Fransisko, 2021-nji ýylyň 27-nji maýy / PRNewswire / - Bazaryň esasy gözleg kompaniýasy bolan Global Industry Analytics Inc. Hasabat, COVID-19 bazaryndaky düýpgöter üýtgedilen bazardaky mümkinçilikler we kynçylyklar barada täzeçe garaýyşlary hödürleýär.
Global körler we kölegeler bazary 2026-njy ýyla çenli 11,8 milliard dollara ýeter
Körler we kölegeler öý bezegi üçin ulanylýar we perdelere we çyzgylara iň köp gözlenýän alternatiwalar hökmünde ýüze çykýar. Global körler we kölegeler bazaryndaky ösüş perspektiwalary ýaşaýyş we täjirçilik müşderileriniň islegine ep-esli derejede täsir edýär, bu bolsa öz gezeginde agdyklyk edýän ykdysady gurşawa we gurluşyk pudagynyň tendensiýalaryna ep-esli derejede täsir edýär. Restoranlarda we myhmanhanalarda ýokarlanmak, birleşmeler we hökümetler tarapyndan ýerine ýetirilýän arassaçylyk we arassaçylyk bilen baglanyşykly düzgünleriň durmuşa geçirilmegi bazaryň ösmegine goldaw berýär. Resaşaýyş jaýlarynda we täjirçilik şertlerinde birikdirilen we tehnologiki taýdan ösen önümleriň we enjamlaryň ösmegi, içerde energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary tehnologiýaly penjireleriň we kölegeleriň ýerleşdirilmegine sebäp boldy. Tehnologiki ösüşler, düwmäniň degmegi bilen dolandyrylyp bilinýän we zarýad berilýän batareýalar bilen hereketlendirilen akylly körleriň we kölegeleriň ösmegine sebäp boldy.
“COVID-19” krizisinde, 2020-nji ýylda ABŞ-nyň 10,4 milliard dollaryna barabar körler we kölegeler üçin dünýä bazary, 2026-njy ýyla çenli 11,8 milliard ABŞ dollaryna barabar bolup, seljeriş döwründe CAGR-da 2,6 göterim öser. Hasabatda seljerilen segmentleriň biri bolan “Roman Shades / Blinds” 2,3% CAGR ýazga geçirer we seljeriş döwrüniň ahyryna çenli 3,9 milliard dollar bolar diýlip çaklanylýar. Pandemiýanyň işewür täsiri we onuň döreden ykdysady krizisi barada jikme-jik seljerilenden soň, Wenesiýa körler segmentiniň ösüşi indiki 7 ýyllyk döwürde täzeden seredilen 3.2% CAGR-a düzediler. Wenetiýa körleriniň meşhurlygyny ulanmagyň aňsatlygy, dürli materiallarda we reňklerde aňsat bolmagy bilen baglanyşdyryp bolar. Sarp edijiler otaglaryň ýönekeýligini we minimalizmini ýokarlandyrmakda we has owadanlaşdyrmakda peýdalary sebäpli beýleki önüm görnüşlerinden has köp wenetian körleri saýlaýarlar.
Panel körler segmenti 2026-njy ýyla çenli 1,5 milliard dollara ýeter

sxnew5

Global Panel Blinds segmentinde ABŞ, Kanada, Japanaponiýa, Hytaý we Europeewropa bu segment üçin çak edilýän 2,6% CAGR hereketlendirer. 2020-nji ýylda umumy bahasy 1,1 milliard ABŞ dollaryny emele getirýän bu sebit bazarlary, seljeriş döwrüniň ahyryna çenli ABŞ-nyň 1,4 milliard dollaryna barabar bolar. Hytaý sebit bazarlarynyň bu toparynda iň çalt ösýänleriň arasynda galar. Awstraliýa, Hindistan we Günorta Koreýa ýaly ýurtlaryň ýolbaşçylygynda Aziýa-Pacificuwaş ummanyndaky bazaryň 2026-njy ýyla çenli ABŞ-nyň 133,8 million dollaryna, Latyn Amerikasynyň bolsa seljeriş döwründe 4.2% CAGR-da giňeljekdigi çaklanylýar.


Iş wagty: 27-2021-nji maý

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05